vizitka

22, podjetniško in poslovno svetovanje, z. o. o.
Župančičeva ulica 22, 4000 Kranj


Matična številka: 8312079000
Davčna številka: 60544074
Glavna dejavnost (SKD): 70.220 (Dr. podjetniško in poslovno svetovanje)
Datum vpisa podjetja v poslovni register: 06. 11. 2018
Transakcijski račun: IBAN SI56 6100 0002 0738 559 pri DH, d. d.

Zastopnik: Srđan Nađ, predsednik zadruge
Člani zadruge na dan 14. 1. 2019: Polona Bartol, s. p., Polona Zaletel, s. p., ŠUBIDU, Nina Malovrh, s. p., Tine Pintar, s. p., Grupo H, d. o. o., Lučka Lučovnik, s. p., Domen Dolenc, s. p., BSC, d. o. o., Maja Jenko, Tanja Gerkman

Splošni pogoji poslovanja

NAROČNIK
Naročnik je vsaka pravna ali fizična oseba, ki s podjetjem 22, z. o. o. sklene pogodbo ali potrdi ponudbo o izvedbi storitev ali nabavi blaga.

VELJAVNOST SPLOŠNIH POGOJEV
Splošni pogoji veljajo na vseh področjih dela podjetja 22, z. o. o., kjer je udeležen naročnik, razen kadar je z dodatnimi pogoji ali pisno pogodbo drugače opredeljeno.

CENE IN STROŠKI
22, z. o. o., zaračuna naročniku opravljeno storitev/izdelek in stroške, ki jih ima z izvedbo storitve.
Cena za opravljeno storitev se določi na podlagi:
a) predhodno posredovane ponudbe ali predračuna
b) porabe časa za izvedbo storitve, upoštevaje ceno ure po predhodno posredovani urni postavki.
Zgornje postavke ne vključujejo potnih in transportnih stroškov (npr. pošiljanja in hrambe predmetov, pošiljanja dokumentacije, carine, prevozov) in izdatkov, povezanih z delom ali dobrinami, dobavljenimi s tretje strani.
Kot dogovorjene cene ure/storitve/izdelka veljajo cene, ki so pisno potrjene. Kadar zaračunamo storitev na podlagi porabe časa, naredimo obračun po končani storitvi, razen pri daljših projektih, ko naredimo obračun mesečno za pretekli mesec. Ure, porabljene na potovanju, ki je potrebno za izvršitev naročila, se štejejo v porabo časa za izvedbo storitve.

NEPREDVIDENA DODATNA DELA IN PONOVITVE
V primeru nepredvidenih dodatnih del ali ponovitve storitve/izdelka ali delov storitve/izdelka, ki so posledica lastnosti predmeta/storitve/izdelka, se cena določi na podlagi pisnega sporazuma, sklenjenega z naročnikom.

VELJAVNOST PONUDBE ALI PREDRAČUNA
Ponudba ali predračun zavezuje podjetje 22, z. o. o., za čas, ki je naveden v ponudbi ali na predračunu. Če rok ni naveden, velja, da je rok veljavnosti ponudbe ali predračuna 30 dni.

SKLENITEV POSLA
Naročilo je sprejeto takrat, ko naročnik pisno poda strinjanje z izvedbo storitve/izdelka ali potrdi posredovano ponudbo. Posel je tudi sklenjen, če naročnik na podlagi posredovane ponudbe plača avans.

PREKLIC ALI PREKINITEV POSLA
V primeru preklica naročila je naročnik dolžan plačati stroške za delo, ki je bilo opravljeno do trenutka preklica, in morebitne druge stroške, ki izvirajo neposredno iz preklica naročila. Kot začetek prekinitve se šteje dan, ko naročnik pisno obvesti podjetje 22, z. o. o., o prekinitvi. Če naročnik ne poda pisnega obvestila o prekinitvi, se za začetek prekinitve šteje datum, ko 22, z. o. o., naročniku preda ali pošlje pisno ugotovitev o prekinitvi. Prekinitev velja tudi, če se naročnik ne odzove na sporočila, poslana na njegov naslov, ki je naveden v njegovi ponudbi, naročilu ali zahtevku.

UPORABA DOKUMENTOV
Naročnik in tretje osebe smejo uporabljati dokumente podjetja 22, z. o. o., le za namene, za katere so bili izdani. Dokumenti se smejo uporabljati samo v celoti.

POROČANJE, OBVEŠČANJE
22, z. o. o., se obvezuje, da bo spoštovala načela poslovne zaupnosti vseh pridobljenih podatkov v postopkih izvedbe storitev/izdelka.
Če posredovanje podatkov zahteva zakon, je 22, z. o. o., upravičen posredovati podatke uradnim nadzornim institucijam v okviru pooblastil, ki jih tem institucijam daje zakonodaja.

VIŠJA SILA
22, z. o. o., ne odgovarja za škodo, ki nastane zaradi okoliščin, ki jih ni bilo mogoče preprečiti, odpraviti ali se jim izogniti. Kot višja sila se štejejo: vojne sovražnosti, državni upori, elementarne nesreče (požar, poplave, drugo), neodobrene manifestacije in demonstracije, upravni ukrepi in druge okoliščine, ki jih določajo veljavni predpisi.

PLAČILO
Račun se izda po zaključeni storitvi ali dobavi blaga oziroma skladno s plačilno shemo, določeno v ponudbi ali pogodbi. V primerih, ko mora kupec pred namestitvijo opreme izvesti gradbena dela in pri tem zaostaja za dogovorjenim načrtom, mu 22, z. o. o., izstavi račun 60 dni od prejema naročila ne glede na dokončanje del, če ni drugače pisno dogovorjeno.
Po opravljenem delu se naredi poračun; naročnik poravna svoj dolg v roku 15 dni od izdaje računa oz. kot je določeno v ponudbi ali pogodbi. Če je bila plačana previsoka akontacija, se preplačilo uporabi za poplačilo naslednjih naročil ali pa se na zahtevo kupcu vrne v roku 15 dni po prejemu zahteve naročnika. Kot dan plačila se šteje dan, ko denar prispe na transakcijski račun 22, z. o. o.
Račun se posreduje po elektronski pošti na elektronski naslov naročnika, ki je naveden v ponudbi in kot takšen šteje kot veljaven. Datum, ko je račun posredovan po elektronski pošti, se šteje kot datum prejema računa. Naročnik lahko zahteva, da se mu račun izda v originalni obliki in posreduje po pošti, vendar se to mora definirati v ponudbi oziroma pogodbi.
Če se naročnik z višino obveznosti ne strinja, mora v danem roku plačati nesporni del, o razlogih neplačila spornega dela pa pisno obvestiti 22, z. o. o. Rok za ugovor računa ali dela računa je 15 koledarskih dni od datuma prejema računa. Ugovor po tem roku ni mogoč. V primeru zamude plačila si 22, z. o. o., pridržuje pravico zaračunati zakonite zamudne obresti. Če naročnik ne plača obresti, 22, z. o. o., iz plačanega zneska najprej pokrije obresti, nato pa del zneska računa. Če ni drugače dogovorjeno, prejme naročnik poročilo o storitvi ali druge izdane listine po plačilu vseh zapadlih obveznosti.
Ugovori naročnika glede zahtevanih sprememb vsebine ali podatkov na računu ne vplivajo na rok plačila.
Ugovori naročnika glede zahteve po izdaji računa v drugačni obliki, kot je že izdan, ne vplivajo na rok plačila.
V primeru, da se naročnik sklicuje na to, da računa po elektronski pošti ni prejel, mora v roku 5 delovnih dni od ugovora priložiti izvedensko mnenje pooblaščenega izvedenca s tega področja.

SPREMEMBE POGOJEV POSLOVANJA
22, z. o. o., si pridržuje pravico do spremembe Pogojev poslovanja kadar koli. Vse spremembe so zavezujoče za naročnika, če so predstavljene. V nasprotnem primeru za naročnika veljajo pogoji poslovanja, ki so veljali na datum potrditve ponudbe/pogodbe.

AVTORSKE PRAVICE
Vsi podatki, slike, grafike ali dokumenti, ki jih dobite posredno ali neposredno od 22, z. o. o., so zaščiteni z Zakonom o avtorskih pravicah in jih ni dovoljeno reproducirati ali uporabljati brez predhodnega pisnega dovoljenja.
Avtorske pravice projektov članov 22, z. o. o., se prenašajo na druge pravne osebe, ki jih član 22, z. o. o., doreče po prenehanju članstva.

REFERENCE IN JAVNE OBJAVE SODELOVANJA
22, z. o. o., lahko javno objavi sodelovanje z naročnikom od datuma potrdila naročila. Vsebina in obseg sodelovanja se štejeta kot poslovna skrivnost do datuma opravljene storitve. 22, z. o. o., in naročnik se lahko dogovorita drugače, vendar mora biti to pisno potrjeno v pogodbi/ponudbi.
22, z. o. o., si pridržuje pravico do uporabe logotipa naročnika kot referenco storitve/izdelka, ki je bil narejen/dobavljen. Logotip naročnika bo vedno opremljen z navedbo firme naročnika in povezavo na spletno stran naročnika oziroma navedbo spletne strani naročnika. 22, z. o. o., si pridržuje pravico do uporabe logotipa naročnika v monokromatski izvedbi.

pridi na kavo!

Pridi nam predstavit svoje želje in vizijo.
Prej pa pokliči, da pristavimo za kavo.

Najdeš nas:
Kovačnica
Župančičeva 22
4000 Kranj

22@20plus2.com

ali pa nas kar vprašaj