blog / novičke / hot

Kako ustanoviti zadrugo

Po slovenskem zakonu o zadrugah lahko zadrugo ustanovijo najmanj trije ustanovitelji. Ustanovitelji so lahko fizične oziroma pravne osebe. Ustanovitelji zadruge, ki so fizične osebe, morajo biti poslovno sposobni. Zadruga se ustanovi s sprejetjem akta o ustanovitvi.

Akt o ustanovitvi vsebuje:

 1. imena in naslove oziroma sedeže ustanoviteljev,
 2. sklep o sprejemu zadružnih pravil,
 3. sklep o izvolitvi organov zadruge, ki jih mora zadruga izvoliti v skladu z zakonom in s svojimi pravili,
 4. datum in kraj ustanovnega občnega zbora,
 5. podpise vseh ustanoviteljev.

Obvezni sestavni del akta o ustanovitvi zadruge so zadružna pravila. Zadružna pravila morajo urejati zlasti:

 1. firmo in sedež zadruge,
 2. dejavnost zadruge,
 3. morebitne posebne pogoje za sprejem v članstvo,
 4. odpovedni rok in morebitne posebne pogoje za izstop iz zadruge,
 5. razloge, zaradi katerih je lahko član izključen iz zadruge,
 6. delež, ki ga mora vpisati vsak član (obvezni delež), število obveznih deležev, če morajo člani vpisati več kot en obvezni delež, ali pa podlago za določitev višine obveznega deleža ali števila obveznih deležev, če morajo posamezni člani vpisati obvezni delež v različni višini oziroma različno število obveznih deležev,
 7. rok in način vplačila za najmanj eno polovico obveznega deleža,
 8. druge obveznosti članov, zlasti glede sodelovanja z zadrugo, oziroma pogoje, pod katerimi se lahko takšne obveznosti uvedejo oziroma povečajo,
 9. odgovornost članov za obveznosti zadruge,
 10. podlago za razporeditev presežka ter za poravnavo morebitnih izgub pri poslovanju,
 11. sklic in odločanje občnega zbora, če je občni zbor sestavljen iz predstavnikov, pa tudi izvolitev, odpoklic in dobo, za katero so izvoljeni predstavniki,
 12. delovno področje, izvolitev, odpoklic in mandatno dobo predsednika in drugih organov zadruge,
 13. zastopanje in predstavljanje zadruge,
 14. obveščanje članov o sklepih občnega zbora in poslovno tajnost zadruge,
 15. način delitve premoženja, ki preostane po poplačilu upnikov in vračilu deležev v likvidacijskem ali stečajnem postopku, oziroma namen tega premoženja, če se ne razdeli med člane.

Z vpisom akta o ustanovitvi v sodni register pridobi zadruga pravno in poslovno sposobnost. V ustanovljeno zadrugo se lahko pod pogoji, določenimi v zadružnih pravilih, včlanijo fizične oziroma pravne osebe.

Priporočamo, da se pred ustanovitvijo zadruge ustanovitelji posvetujejo s pravnim strokovnjakom.

Podrobnejši pogoji za ustanovitev SCE s sedežem v Sloveniji so določeni v Uredbi 1435/2003/ES in Zakonu o zadrugah.

Vir: Zadružna zveza Slovenije

V blogih Kooperative 22 si preberite tudi o drugih, praktičnih vidikih zadružništva: Socialni vidik zadruge, Pričakovanja, O napredku in ježi.

pridi na kavo!

Pridi nam predstavit svoje želje in vizijo.
Prej pa pokliči, da pristavimo za kavo.

Najdeš nas:
Kovačnica
Župančičeva 22
4000 Kranj

22@20plus2.com

ali pa nas kar vprašaj